БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ

 

 

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ – ПЛОВДИВ

 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

 

***

 

НАЦИОНАЛЕН

МУЗИКАЛНО - ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

13 - 15 МАРТ 2020 г.

 

 

* КОНКУРСНА ПРОГРАМА *

 

13.03 (петък)VI възрастова група, всички направления. Акордеон и пиано – всички категории, всички възрастови групи. Класическо пеене – всички категории, всички възрастови групи.

 

14.03 (събота) - категория “А1и категория “A2” (всички възрастови групи и направления без акордеон и пиано, класичеко пеене и VI възрастова група); III и IV възрастова група, направление: “народно пеене” и “народни инструменти”.

 

15.03 (неделя) - Категория “A3” всички останали възрастови групи и направления.

 

Организационният щаб си запазва правото да прави промени!

***

 

СТАТУТ

 

Цел : Изява на таланта на деца, ученици, студенти и преподаватели в областта на българското народно - песенно,  инструментално и танцово изкуство. Съхраняване и обогатяване на българската национална култура.

 

 

 

  1. Възрастови групи и категории.
  2. 1 До участие се допускат заявили желание кандидати (подали заявка по образец), които отговарят на условията, посочени в настоящия регламент.

 

  1. 2 Възрастови групи:

Участниците се разделят в 6 /шест/ възрастови групи:

I-ва група                  - до 7-годишна възраст

ІІ-ра група                - от 1 до 4 клас

ІІІ-та група               - от 5 до 7 клас

ІV-та група               - от 8 до 12 клас

V-та група                             - от 19 до 25 годишна възраст

VI-та група               - над 25 години /за учители, народни изпълнители и други желаещи/

 

Във възрастовите групи, с изключение на III и IV (народно пеене и народни инструменти) се определят З категории за индивидуални и групови участия :

 

  1. 3 Категории – “А1”, “А2” и “А3”.

 

“A1” категория - участници в конкурса, учащи и/или представляващи Национални училища по изкуствата, Висши училища, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“- Пловдив.

“A2” категория -  участници в конкурса, учащи и/или представляващи училища с профилирано изучаване на български фолклор /музика, танц и др./: СУ с профил, НУ с профил и др. подобни.

“A3” категория -  участници в конкурса, учащи и/или представляващи Детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие, Народни читалища, школи, звена към МОН и др.

 

Категорията на кандидата се определя съгласно представляващата институция.

 

ВНИМАНИЕ !!!

 

В III – та възрастова група – 5 - 7 клас и IV-та възрастова група – 8 - 12 клас, само в направление „народно пеене“ и „народни инструменти“ – индивидуалните изпълнители не подлежат на разделение в категории. Всички участници от тези направления и възрастова група се явяват в ОБЩА КАТЕГОРИЯ.

 

1.4 Награди:

- ГРАНД ПРИ от Български Национален Младежки Фолклорен Съюз – мултифункционална професионална аудио система.

- Диплом - почетно отличие - Златна, Сребърна и Бронзова лира на Орфей и златен медал за индивидуалните изпълнители.

- Присъждане на I-во, II-ро или III-то място на индивидуални изпълнители по народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, ученици от  пети до седми клас, трета възрастова група – целева финансова подкрепа и за ученици от осми до дванадесети клас от четвърта възрастова група - едногодишна стипендия от Министерството на културата при условията и по реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби – след утвърждаване от Министерски съвет.

- Диплом – почетно отличие и плакет/статуетка с лирата на Орфей за групи  и  колективи

- грамота за всеки участник в конкурса.

- награда за неизпълнявани автентични песенни образци.

- награда на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив.

- сертификати и награди от СБМТД

- награди от партньори, дарители и спонсори на конкурса.

 

Забележка: при обявяване на наградите, трябва да има представител, който да ги получи.

Внимание:

  1. В случай, че няма лице, което да получи наградите, е необходимо да се свържете с отговорник за логистиката в щаба на конкурса, за предоставяне на данни на получател.
  2. В случай на липса на представител и неизпълнение на т.1 организаторите не носят отговорност за получаването на наградите.
  3. Последващо изпращане на награди по какъвто и да е път е за сметка на получателя.

1.5. Заявки за участие (за групи се прилага и списък на участниците в колектива) се приемат до 25 февруари 2020 година само по ИНТЕРНЕТ на e-mail адрес :

orfeevitalanti@abv.bg

или чрез електронната форма на уеб страницата на конкурса :

www.orfeevitalanti.com

 

Действителна е заявката с преведена такса участие!!!

 

Отговорник за заявките – Александра  Станчева

Тел. за контакти: 0889 87 26 88

 

1.6. Такси  участие:

- индивидуално изпълнение – 15 лева

- участие в групи и ансамбли :

А) До 10 изпълнители - по 10 лева за всеки изпълнител.

Б) От 11 до 15 изпълнители - 115 лева за цялата група.

В) От 16 до 25 изпълнители - 180 лева за цялата група.

Г) От 26 до 40 изпълнители - 300 лева за цялата група.

Д) Над 41 изпълнители - 360 лева за цялата група.

 

Забележка: Участник, който се явява като индивидуален изпълнител и в същото време е част от състава на явяващ се в конкурса колектив (група), заплаща такса на обща стойност 20 лв. (за двете си участия).

 

1.7. Заплащането е само по банков път!

 

Титуляр на банковата сметка: СНЦ “Български национален младежки фолклорен съюз”

 

БАНКА ДСК ЕАД 

IBAN : BG 46 STSA 9300 0026 4466 03

BIC : STSABGSF

Пътни, хотел и храна са за сметка на участниците.

 

 

Забележка: Допуснатите за участие в конкурса лица в неравностойно положение, със специални образователни потребности и от Домове за деца, лишени от родителски грижи, не заплащат такса участие. В такива случаи се изисква официален доказателствен документ от институция за социално подпомагане, домът, в който е настанен участникът и образователната институция за деца със специални образователни потребности.

 

Забележки :

- В деня на конкурса, заявки и такси НЕ се приемат!

- Всеки, който е заявил участие, ще има час за явяване. В случай на закъснение и неявяване в определения час, участникът/ците ще може/могат да се яви/явят, след приключване на съответната категория или графика за съответната зала.

 

- Явяване в друг ден НЕ СЕ ДОПУСКА!

 

- За всички участници ще бъдат осигурени съблекални, където те ще могат да се преобличат.

 

- За невярно подадена информация участниците се декласират. С изрично решение на Управителния съвет на БНМФС, след 25 февруари 2020 г., заявки няма да се приемат!

 

 

1.8. График зали и График участие за реда на явяване в конкурса, се изготвя от организационен щаб. Заедно с програмата  ще бъде поместен в сайта на НМФК “Орфееви таланти” www.orfeevitalanti.com до 10. 03. 2020 г.

 

1.9. Място на провеждане на конкурса – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“– Пловдив, Медицински Университет – Пловдив – Аудиторен комплекс и др.

 

Всички участници се регистрират в организационния щаб най-късно 2 астрономически часа преди обявения час за явяването им, посочен в графика.

 

РЕГЛАМЕНТ

 

  1. Конкретни условия

2.1. Индивидуални изпълнители - певци и инструменталисти.

2.1.1. Право на участие имат всички изпълнители на народни песни, класическо пеене и народни инструменти – кавал, гъдулка, гайда, тамбура, свирка, дудук, двоянка, окарина, акордеон и пиано.

2.1.2 Участниците изпълняват  две народни песни от  съответния фолклорен регион, с времетраене до 5 минути. Участниците от І-ва, ІІ-ра и III-та възрастова група,  изпълняват две бързи народни песни до три куплета, а за ІV-та, V-та и VІ-та възрастови групи,  една бавна /безмензурна/ народна песен - до два куплета и една бърза - до три куплета.

Забележка: Бавната (безмензурната) песен по възможност да се изпълнява а капела, а бързата със съпровод. 

2.1.3. Съпроводът е по желание на изпълнителите - с един инструмент, инструментална група или сингбек. Съпроводите между куплетите да бъдат кратки.                               

Същите изисквания се отнасят и за инструменталистите.

Изпълнителите на акордеон и пиано, изпълняват две пиеси, с общо времетраене до 8 мин.

Изпълнителите в направление “Класическо пеене” (допускат се участници само в IV и V възр. г-па), подготвят и представят две произведения, едно от които е задължително от български автор. Общо времетраене, до 8 мин. Участниците сами си осигуряват корепетитори. Сингбеци не са разрешени.

Забележка: Всички участници трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да са облечени в народни носии, по възможност автентични, освен пианистите, акордеонистите и изпълнители – класическо пеене.  

2.2. Групи за автентичен фолклор, камерни състави, групи за обработен фолклор, народни и школувани хорове и вокално - инструментални ансамбли.

2.2.1. Броят на участниците в камерните състави е до 8, в групите до 18, а в хоровете над 18 изпълнители.

2.2.2. Групите за автентичен фолклор, изпълняват две народни песни от съответната фолклорна област, с времетраене до 5 минути, а участниците задължително да бъдат облечени с автентични народни носии.

В конкурса могат да участват и фолклорни групи от различните етноси, които изпълняват една българска народна песен и една от етноса, който представят до 5 минути.

2.2.3. Народни хорове  изпълняват две обработени песни, едната от които е а капела, с общо времетраене до 5 минути,  а вокално - инструменталните ансамбли - три, една от които е а капелна – с общо времетраене до 10 минути.

2.2.4. Камерните вокални групи изпълняват по две обработени песни, с общо времетраене до 10 мин.

 

2.3. Групи за танцов фолклор

2.3.1. Броят на участниците в камерните танцови групи -  до 8, в танцовите състави над  8, а в ансамблите - без ограничение.

2.3.2. Камерните танцови групи представят програма до 8 мин., танцовите състави до 15 мин., а музикално – танцовите ансамбли до 20 минути.

2.3.3. Камерните танци да бъдат с тематична  или сюжетна форма.

2.3.4. Съвременни български танци на фолклорна основа - участниците представят програма до 15 минути.

Забележка: В заявката за участие се посочва названието на танца, автора на хореографията, музика и времетраене.

Забележка : в деня на участие камерните танцови групи, танцовите състави и музикално – танцовите ансамбли се явяват на кръстосан принцип по регулация на организатора.

Забележка : участниците, които превишават посоченото в рекгламента времетраене се прекъсват от техническия състав.

2.4. Народни оркестри и камерни инструментални групи.

2.4.1. Броят на участниците в камерните групи до 8, а за оркестрите до 30 изпълнители.

2.4.2. Инструменталните групи изпълняват две народни мелодии с общо времетраене до 10 минути.

2.4.3. Народните оркестри изпълняват две самостоятелни пиеси – бавна и бърза или една пиеса с обособени два дяла, с общо времетраене до 10 минути.

2.4.4. В народните оркестри НЕ могат да участват саксофон, пиано и синтезатори.       

  1. 2. 5. Народни традиции и обичаи.

2.5.1. Автентични обичаи от фолклорния регион. Участниците представят обичаи, с общо времетраене до 10 минути.

2.5.2. Словесен фолклор – разказвачи на притчи, легенди, предания, хумор и др. с общо времетраене до 5 минути.

2.5.3. Ревю на автентични носии с анотация.

2.6. Приложно - декоративни изкуства на тема ФОЛКЛОР – текстил, дърворезба металопластика и др.

Такса  участие – 10 лв. /за бр. Групови творби не се приемат./

Материалите   за участие да се изпращат на адрес:

гр. Варна, ул. “Константин Доганов“ №30 до БНМФС. С кратка анотация, информация за автора - име, презиме, дата и година на раждане, училище, гр./с./ и име на  ръководителя. САМО ПО ЧАСТНА КУРИЕРСКА ФИРМА, за сметка на подателя!

 

ЗА КОНТАКТИ:

 

Александра Станчева - регистрация и обработка на заявки, разяснения по регламента, зам.-председател на БНМФС

Тел.: 0889 87 26 88 , e-mail: orfeevitalanti@abv.bg

 

Председател на БНМФС - Николай Гурбанов, e-mail: nikolay.gurbanov@gmail.com

 

Информация за преференциални цени на нощувки и изхранване, може да намерите на www.orfeevitalanti.com

 

ПАРКИНГ се осигурява от и за сметка на участниците.

 

Локации:

 

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив – Камерна зала - ул. „Съборна“ 39

 

Медицински Университет – Пловдив – Аудиторен комплекс – бул. „В. Априлов“ 15А

Сподели
ЗАЯВКА