БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ ***НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛНО - ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС                                                                                                                                    21 - 24 МАРТ 2019 г. * КОНКУРСНА ПРОГРАМА *22.03 (петък) - категория “А1и категория “A2” (всички възрастови групи и направления); III и IV в.г.; направл.: “нар. пеене” и “нар. инструм.”).23.03 (събота) - категория “A3” всички останали възрастови групи и направления, вкл. и VI в. г.Организационният щаб си запазва правото да прави промени!*** СТАТУТ Цел: Изява на таланта на деца, ученици, студенти и преподаватели в областта на българското народно-песенно, инструментално и танцово изкуство. Съхраняване и обогатяване на българската национална култура. 
  1. Възрастови групи и категории.
  2. 1 До участие се допускат заявили желание кандидати (подали заявка по образец), които отговарят на условията, посочени в настоящия регламент.
  3. 2 Възрастови групи:
Участниците се разделят в 6 /шест/ възрастови групи:I-ва група                 - до 7-годишна възрастІІ-ра група                - от 1 до 4 класІІІ-та група              -от 5 до 7 класІV-та група              - от 8 до 12 класV-та група                            - от 19 до 25 годишна възрастVI-та група              - над 25 години /за учители, народни изпълнители и други желаещи/ Във възрастовите групи, с изключение на III и IV (нар. пеене и нар. инстр.) се определят З категории за индивидуални и групови участия: 
  1. 3 Категории – “А1”, “А2” и “А3”.
 “A1” категория - участници в конкурса, учащи и/или представляващи Национални училища по изкуствата, Висши училища, АМТИИ - Пловдив.“A2” категория -  участници в конкурса, учащи и/или представляващи училища с профилирано изучаване на български фолклор /музика, танц и др./: СУ с профил, НУ с профил и др. подобни.“A3” категория -  участници в конкурса, учащи и/или представляващи Детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие, Народни читалища, школи, звена към МОН и др. Категорията на кандидата се определя съгласно представляващата институция. ВНИМАНИЕ !!! В III – та възрастова група – 5-7 клас и IV-та възрастова група – 8-12 клас, само в направление „народно пеене“ и „народни инструменти“ – индивидуалните изпълнители не подлежат на разделение в категории. Всички участници от тези направления и възрастова група се явяват в ОБЩА КАТЕГОРИЯ. 1.4 Награди:- ГРАНД ПРИ от Български Национален Младежки Фолклорен Съюз – мултифункционална професионална аудио система- Диплом - почетно отличие - Златна, Сребърна и Бронзова лира на Орфей и златен медал за индивидуалните изпълнители. - Присъждане на I-во, II-ро или III-то място на индивидуални изпълнители по народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, ученици от  пети до седми клас, трета възрастова група – целева финансова подкрепа и за ученици от осми до дванадесети клас от четвърта възрастова група - едногодишна стипендия от Министерството на културата при условията и по реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.- Диплом – почетно отличие и плакет/статуетка с лирата на Орфей за групи  и  колективи- грамота за всеки участник в конкурса.- награда за неизпълнявани автентични песенни образци.- награда за най-малък изпълнител.- награда за най-голям изпълнител.- награда за автентична носия.- награда на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив.- сертификати и награди от СБМТД- награди от партньори, дарители и спонсори на конкурса. Забележка: при обявяване на наградите, трябва да има представител, който да ги получи. Внимание:
  1. В случай, че няма лице, което да получи наградите, е необходимо да се свържете с отговорник за логистиката в щаба на конкурса, за предоставяне на данни на получател.
  2. В случай на липса на представител и неизпълнение на т.1 организаторите не носят отговорност за получаването на наградите.
  3. Последващо изпращане на награди по какъвто и да е път е за сметка на получателя.
1.5. Заявки за участие (за групи се прилага и списък на участниците в колектива) се приемат до 24 февруари 2019 година само по ИНТЕРНЕТ на e-mail адрес:orfeevitalanti@abv.bgили чрез електронната форма на уеб страницата на конкурса :www.orfeevitalanti.com Действителна е заявката с преведена такса участие!!! Отговорник за заявките – Галина Гурбанова (изпълнителен директор на конкурса)Тел. за контакти: 0877 598 928 1.6. Такси  участие:- индивидуално изпълнение – 15 лева- участие в групи и ансамблиА) До 10 изпълнители - по 10 лева за всеки изпълнител.Б) От 11 до 15 изпълнители - 115 лева за цялата група.В) От 16 до 25 изпълнители - 180 лева за цялата група.Г) От 26 до 40 изпълнители - 300 лева за цялата група.Д) Над 41 изпълнители - 360 лева за цялата група. Забележка: Участник, който се явява като индивидуален изпълнител и в същото време е част от състава на явяващ се в конкурса колектив (група), заплаща такса на обща стойност 20 лв. (за двете си участия). 1.7. Заплащането е само по банков път! Титуляр на банковата сметка: СНЦ “Български национален младежки фолклорен съюз” Уникредит Булбанк IBAN : BG15 UNCR 7000 1523 0429 72 BIC : UNCRBGSFПътни, хотел и храна са за сметка на участниците.  Забележка: Допуснатите за участие в конкурса лица в неравностойно положение, със специални образователни потребности и от Домове за деца, лишени от родителски грижи, не заплащат такса участие. В такива случаи се изисква официален доказателствен документ от институция за социално подпомагане, домът в който е настанен участникът и образователната институция за деца със специални образователни потребности. Забележки: - В деня на конкурса, заявки и такси НЕ се приемат!- Всеки, който е заявил участие, ще има час за явяване. В случай на закъснение и неявяване в определения час, участникът/ците ще може/могат да се яви/явят, след приключване на съответната категория или графика за съответната зала. - Явяване в друг ден НЕ СЕ ДОПУСКА! - За всички участници ще бъдат осигурени съблекални, където те ще могат да се преобличат. - За невярно подадена информация участниците се декласират. С изрично решение на Управителния и Художествен съвет на БНМФС, след 25 февруари 2018 г., заявки няма да се приемат!  1.8. График зали и График участие за реда на явяване в конкурса, се изготвя от организационен щаб и се утвърждава от Художествения съвет на БНМФС. Заедно с програмата  ще бъде поместен в сайта на НМФК “Орфееви таланти” www.orfeevitalanti.com до 10. 03. 2019 г.1.9. Място на провеждане на конкурса – АМТИИ – Пловдив, Военен клуб – Пловдив, НУМТИ „Добрин Петков“ и др. Всички участници се регистрират в организационния щаб най-късно 2 астрономически часа преди обявения час за явяването им, посочен в графика.РЕГЛАМЕНТ
  1. Конкретни условия
2.1. Индивидуални изпълнители - певци и инструменталисти.2.1.1. Право на участие имат всички изпълнители на народни песни, класическо пеене и народни инструменти – кавал, гъдулка, гайда, тамбура, свирка, дудук, двоянка, окарина, акордеон и пиано.2.1.2 Участниците изпълняват  две народни песни от  съответния фолклорен регион, с времетраене до 5 минути. Участниците от І-ва, ІІ-ра и III-та възрастова група,  изпълняват две бързи народни песни до три куплета, а за ІV-та, V-та и VІ-та възрастови групи,  една бавна /безмензурна/ народна песен - до два куплета и една бърза - до три куплета.Забележка: Бавната (безмензурната) песен по възможност да се изпълнява а капела, а бързата със съпровод.  2.1.3. Съпроводът е по желание на изпълнителите - с един инструмент, инструментална група или сингбек. Съпроводите между куплетите да бъдат кратки.                                Същите изисквания се отнасят и за инструменталистите.Изпълнителите на акордеон и пиано, изпълняват две пиеси, с общо времетраене до 8 мин.Изпълнителите в направление “Класическо пеене” (допускат се участници само в IV и V възр. г-па), подготвят и представят две произведения, едно от които е задължително от български автор. Общо времетраене, до 8 мин. Участниците сами си осигуряват корепетитори. Сингбеци не са разрешени.Забележка: Всички участници трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да са облечени в народни носии, по възможност автентични, освен пианистите, акордеонистите и изпълнители – класическо пеене.  2.2. Групи за автентичен фолклор, камерни състави, групи за обработен фолклор, народни и школувани хорове и вокално - инструментални ансамбли. 2.2.1. Броят на участниците в камерните състави е до 8, в групите до 18, а в хоровете над 18 изпълнители.2.2.2. Групите за автентичен фолклор, изпълняват две народни песни от съответната фолклорна област, с времетраене до 5 минути, а участниците задължително да бъдат облечени  с автентични народни носии.В конкурса могат да участват и фолклорни групи от различните етноси, които изпълняват една българска народна песен и една от етноса, който представят до 5 минути. 2.2.3. Народни хорове  изпълняват две обработени песни, едната от които е а капела, с общо времетраене до 5 минути,  а вокално - инструменталните ансамбли - три, една от които е а капелна – с общо времетраене до 10 минути.2.2.4. Камерните вокални групи изпълняват по две обработени песни, с общо времетраене до 10 мин.2.3. Групи за танцов фолклор2.3.1. Броят на участниците в камерните танцови групи -  до 8, в танцовите състави над  8, а в ансамблите - без ограничение.2.3.2. Камерните танцови групи представят програма до 8 мин., танцовите състави до 15 мин., а музикално – танцовите ансамбли до 20 минути.2.3.3. Камерните танци да бъдат с тематична  или сюжетна форма.2.3.4. Съвременни български танци на фолклорна основа - участниците представят програма до 15 минути.Забележка: В заявката за участие се посочва названието на танца, автора на хореографията, музика и времетраене.Забележка : в деня на участие камерните танцови групи, танцовите състави и музикално – танцовите ансамбли се явяват на кръстосан принцип по регулация на организатора.Забележка : участниците, които превишават посоченото в рекгламента времетраене се прекъсват от техническия състав.2.4. Народни оркестри и камерни инструментални групи.2.4.1. Броят на участниците в камерните групи до 8, а за оркестрите до 30 изпълнители.2.4.2. Инструменталните групи изпълняват две народни мелодии с общо времетраене до 10 минути.2.4.3. Народните оркестри изпълняват две самостоятелни пиеси – бавна и бърза или една пиеса с обособени два дяла, с общо времетраене до 10 минути.2.4.4. В народните оркестри НЕ могат да участват саксофон, пиано и синтезатори.       
  1. 2. 5. Народни традиции и обичаи.
2.5.1. Автентични обичаи от фолклорния регион. Участниците представят обичаи, с общо времетраене до 10 минути.2.5.2. Словесен фолклор – разказвачи на притчи, легенди, предания, хумор и др. с общо времетраене до 5 минути.2.5.3. Ревю на автентични носии с анотация.2.6. Приложно - декоративни изкуства на тема ФОЛКЛОР – текстил, дърворезба металопластика и др.Такса  участие – 10 лв. /за бр. Групови творби не се приемат./Материалите   за участие да се изпращат на адрес:гр. Варна, ул. “Поп Харитон” №33, книжарница, до БНМФС. С кратка анотация, информация за автора - име, презиме, дата и година на раждане, училище, гр./с./ и име на  ръководителя. САМО ПО ЧАСТНА КУРИЕРСКА ФИРМА, за саметка на подателя! ЗА КОНТАКТИ: Галина Гурбанова - регистрация и обработка на заявки, изпълнителен директор на конкурсаТел.: 0877 59 89 28 , e-mail: orfeevitalanti@abv.bgили Румяна Донева, тел.: 0887 918 866Александра Станчева - разяснения по регламента, зам.-председател на БНМФС.Тел.: 0889 872 688, e-mail: yfu.management@gmail.com  Председател на БНМФС - Николай Гурбанов, e-mail: nikolay.gurbanov@gmail.com  Информация за преференциални цени на нощувки и изхранване, може да намерите на www.orfeevitalanti.com ВРЕМЕНЕН ПРЕСТОЙ за автобуси е разрешен на бул. „Цар Борис III – Обединител“ (между тунела и хотел „Тримонциум“).ПАРКИНГ се осигурява от и за сметка на участниците.
Сподели
ЗАЯВКА