Promotion video


Drunken
Monkeys Official
Video


Promotion video

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ

 

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ

 

***

НАЦИОНАЛЕН

МУЗИКАЛНО - ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС

21 - 24 МАРТ 2019 г.

 

* КОНКУРСНА ПРОГРАМА *

22.03 (петък) - категория “А1и категория “A2” (всички възрастови групи) и категория “А3” (само направл.: “нар. пеене” и “нар. инструм.”).

23.03 (събота) - категория “A3” всички възрастови групи, без VI -та. направл.: “нар. пеене” и “нар. инструм.”

24.03 (неделя) - категория А3” - VI - та възрастова група

Съгласно предписаните изисквания на Министерство на културата, във връзка с условията за включването на събития в Програмата на мерки за закрила на деца с изявени дарби, четвърта възрастова група (индив. и-ли народни инструменти и народно пеене) всички категории, ще се явят в един ден. 

Организационният щаб си запазва правото да прави промени!

***

 

СТАТУТ

 

Цел: Изява на таланта на деца, ученици, студенти и преподаватели в областта на българското народно-песенно, инструментално и танцово изкуство. Съхраняване и обогатяване на българската национална култура.

 

  1. Възрастови групи и категории.
  2. 1 До участие се допускат заявили желание кандидати (подали заявка по образец), които отговарят на условията, посочени в настоящия регламент.
  3. 2 Възрастови групи:

Участниците се разделят в 6 /шест/ възрастови групи:

I-ва група                 - до 7-годишна възраст

ІІ-ра група                - от 1 до 4 клас

ІІІ-та група              -от 5 до 7 клас

ІV-та група              - от 8 до 12 клас

V-та група                            - от 19 до 25 годишна възраст

VI-та група              - над 25 години /за учители, народни изпълнители и други желаещи/

 

Във всички възрастови групи се определят З категории за индивидуални и групови участия:

  1. 3 Категории“А1”, “А2” и “А3”.

 

“A1” категория - участници в конкурса, учащи и/или представляващи Национални училища по изкуствата, Висши училища, АМТИИ - Пловдив.

“A2” категория участници в конкурса, учащи и/или представляващи училища с профилирано изучаване на български фолклор /музика, танц и др./: СУ с профил, НУ с профил и др. подобни.

“A3” категория -  участници в конкурса, учащи и/или представляващи Детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие, Народни читалища, школи, звена към МОН и др.

 

Категорията на кандидата се определя съгласно представляващата институция. Участници, които не се явяват от името на институция, се регистрират в категория “А 3”.

 

ВНИМАНИЕ !!!

 

В IV-та възрастова група – 8-12 клас, само в направление „народно пеене“ и „народни инструменти“ – индивидуалните изпълнители не подлежат на разделение в категории. Всички участници от тези направления и възрастова група се явяват в ОБЩА КАТЕГОРИЯ.

 

1.4 Награди:

- ГРАНД ПРИ от Български Национален Младежки Фолклорен Съюз – мултифункционална професионална аудио система

- Диплом - почетно отличие - Златна, Сребърна и Бронзова лира на Орфей и златен медал за индивидуалните изпълнители.

- Присъждане на I-во, II-ро или III-то място (едногодишна стипендия)

- Диплом – почетно отличие и плакет/статуетка с лирата на Орфей за групи  и  колективи, за всички категории.

- грамота за всеки участник в конкурса.

- награда за неизпълнявани автентични песенни образци.

- награда за най-малък изпълнител.

- награда за най-голям изпълнител.

- награда за автентична носия.

Наградите се осигуряват от бюджета на Български Национален Младежки Фолклорен Съюз.

- награда на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив.

- сертификати и награди от СБМТД

- награди от партньори, дарители и спонсори на конкурса.

 

Забележка: при обявяване на наградите, трябва да има представител, който да ги получи.

Внимание:

  1. В случай, че няма лице, което да получи наградите, е необходимо да се свържете с отговорник за логистиката в щаба на конкурса, за предоставяне на данни на получател.
  2. В случай на липса на представител и неизпълнение на т.1 организаторите не носят отговорност за получаването на наградите.
  3. Последващо изпращане на награди по какъвто и да е път е за сметка на получателя.

1.5. Заявки за участие (за групи се прилага и списък на участниците в колектива) се приемат до 24 февруари 2019 година само по ИНТЕРНЕТ на e-mail адрес:

orfeevitalanti@abv.bg

или чрез електронната форма на уеб страницата на конкурса :

www.orfeevitalanti.com

 

Действителна е заявката с преведена такса участие!!!

 

Отговорник за заявките – Галина Гурбанова (изпълнителен директор на конкурса)

Тел. за контакти: 0877 598 928

или Румяна Донева, тел.: 0887 918 866

 

1.6. Такси  участие:

- индивидуално изпълнение – 15 лева

- участие в групи и ансамбли

А) До 10 изпълнители - по 10 лева за всеки изпълнител.

Б) От 11 до 15 изпълнители - 115 лева за цялата група.

В) От 16 до 25 изпълнители - 180 лева за цялата група.

Г) От 26 до 40 изпълнители - 300 лева за цялата група.

Д) Над 41 изпълнители - 360 лева за цялата група.

 

Забележка: Участник, който се явява като индивидуален изпълнител и в същото време е част от състава на явяващ се в конкурса колектив (група), заплаща такса на обща стойност 20 лв. (за двете си участия).

 

1.7. Заплащането е само по банков път!

 

Титуляр на банковата сметка: СНЦ “Български национален младежки фолклорен съюз”

 

Уникредит Булбанк

IBAN : BG15 UNCR 7000 1523 0429 72

BIC : UNCRBGSF

Пътни, хотел и храна са за сметка на участниците.

 

 

Забележка: Допуснатите за участие в конкурса лица в неравностойно положение, със специални образователни потребности и от Домове за деца, лишени от родителски грижи, не заплащат такса участие. В такива случаи се изисква официален доказателствен документ от институция за социално подпомагане, домът в който е настанен участникът и образователната институция за деца със специални образователни потребности.

 

Забележки:

- В деня на конкурса, заявки и такси НЕ се приемат!

- Всеки, който е заявил участие, ще има час за явяване. В случай на закъснение и неявяване в определения час, участникът/ците ще може/могат да се яви/явят, след приключване на съответната категория или графика за съответната зала.

 

- Явяване в друг ден НЕ СЕ ДОПУСКА!

 

- За всички участници ще бъдат осигурени съблекални, където те ще могат да се преобличат.

 

- За невярно подадена информация участниците се декласират. С изрично решение на Управителния и Художествен съвет на БНМФС, след 25 февруари 2018 г., заявки няма да се приемат!

 

 

1.8. График зали и График участие за реда на явяване в конкурса, се изготвя от организационен щаб и се утвърждава от Художествения съвет на БНМФС. Заедно с програмата  ще бъде поместен в сайта на НМФК “Орфееви таланти” www.orfeevitalanti.com до 10. 03. 2019 г.

1.9. Място на провеждане на конкурса – АМТИИ – Пловдив, Военен клуб – Пловдив, НУМТИ „Добрин Петков“ и др.

 

Всички участници се регистрират в организационния щаб най-късно 2 астрономически часа преди обявения час за явяването им, посочен в графика.

 

РЕГЛАМЕНТ

  1. Конкретни условия

2.1. Индивидуални изпълнители - певци и инструменталисти.

2.1.1. Право на участие имат всички изпълнители на народни песни, класическо пеене и народни инструменти – кавал, гъдулка, гайда, тамбура, свирка, дудук, двоянка, окарина, акордеон и пиано.

2.1.2 Участниците изпълняват  две народни песни от  съответния фолклорен регион, с времетраене до 5 минути. Участниците от І-ва, ІІ-ра и III-та възрастова група,  изпълняват две бързи народни песни до три куплета, а за ІV-та, V-та и VІ-та възрастови групи,  една бавна /безмензурна/ народна песен - до два куплета и една бърза - до три куплета.

Забележка: Бавната (безмензурната) песен по възможност да се изпълнява а капела, а бързата със съпровод. 

2.1.3. Съпроводът е по желание на изпълнителите - с един инструмент, инструментална група или сингбек. Съпроводите между куплетите да бъдат кратки.                                

Същите изисквания се отнасят и за инструменталистите.

Изпълнителите на акордеон и пиано, изпълняват две пиеси, с общо времетраене до 8 мин.

Изпълнителите в направление “Класическо пеене” (допускат се участници само в IV и V възр. г-па), подготвят и представят две произведения, едно от които е задължително от български автор. Общо времетраене, до 8 мин. Участниците сами си осигуряват корепетитори. Сингбеци не са разрешени.

Забележка: Всички участници трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да са облечени в народни носии, по възможност автентични, освен пианистите, акордеонистите и изпълнители – класическо пеене.  

2.2. Групи за автентичен фолклор, камерни състави, групи за обработен фолклор, народни и школувани хорове и вокално - инструментални ансамбли.

2.2.1. Броят на участниците в камерните състави е до 8, в групите до 18, а в хоровете над 18 изпълнители.

2.2.2. Групите за автентичен фолклор, изпълняват две народни песни от съответната фолклорна област, с времетраене до 5 минути, а участниците задължително да бъдат облечени  с автентични народни носии.

В конкурса могат да участват и фолклорни групи от различните етноси, които изпълняват една българска народна песен и една от етноса, който представят до 5 минути.

2.2.3. Народни хорове  изпълняват две обработени песни, едната от които е а капела, с общо времетраене до 5 минути,  а вокално - инструменталните ансамбли - три, една от които е а капелна – с общо времетраене до 10 минути.

2.2.4. Камерните вокални групи изпълняват по две обработени песни, с общо времетраене до 10 мин.

2.3. Групи за танцов фолклор

2.3.1. Броят на участниците в камерните танцови групи -  до 8, в танцовите състави над  8, а в ансамблите - без ограничение.

2.3.2. Камерните танцови групи представят програма до 8 мин., танцовите състави до 15 мин., а музикално – танцовите ансамбли до 20 минути.

2.3.3. Камерните танци да бъдат с тематична  или сюжетна форма.

2.3.4. Съвременни български танци на фолклорна основа - участниците представят програма до 15 минути.

Забележка: В заявката за участие се посочва названието на танца, автора на хореографията, музика и времетраене.

Забележка : в деня на участие камерните танцови групи, танцовите състави и музикално – танцовите ансамбли се явяват на кръстосан принцип по регулация на организатора.

Забележка : участниците, които превишават посоченото в рекгламента времетраене се прекъсват от техническия състав.

2.4. Народни оркестри и камерни инструментални групи.

2.4.1. Броят на участниците в камерните групи до 8, а за оркестрите до 30 изпълнители.

2.4.2. Инструменталните групи изпълняват две народни мелодии с общо времетраене до 10 минути.

2.4.3. Народните оркестри изпълняват две самостоятелни пиеси – бавна и бърза или една пиеса с обособени два дяла, с общо времетраене до 10 минути.

2.4.4. В народните оркестри НЕ могат да участват саксофон, пиано и синтезатори.       

  1. 2. 5. Народни традиции и обичаи.

2.5.1. Автентични обичаи от фолклорния регион. Участниците представят обичаи, с общо времетраене до 10 минути.

2.5.2. Словесен фолклор – разказвачи на притчи, легенди, предания, хумор и др. с общо времетраене до 5 минути.

2.5.3. Ревю на автентични носии с анотация.

2.6. Приложно - декоративни изкуства на тема ФОЛКЛОР – текстил, дърворезба металопластика и др.

Такса  участие – 10 лв. /за бр. Групови творби не се приемат./

Материалите   за участие да се изпращат на адрес:

гр. Варна, ул. “Поп Харитон” №33, книжарница, до БНМФС. С кратка анотация, информация за автора - име, презиме, дата и година на раждане, училище, гр./с./ и име на  ръководителя. САМО ПО ЧАСТНА КУРИЕРСКА ФИРМА, за саметка на подателя!

 

ЗА КОНТАКТИ:

 

Галина Гурбанова - регистрация и обработка на заявки, изпълнителен директор на конкурса

Тел.: 0877 59 89 28 , e-mail: orfeevitalanti@abv.bg

или Румяна Донева, тел.: 0887 918 866

Александра Станчева - разяснения по регламента, зам.-председател на БНМФС.

Тел.: 0889 872 688, e-mail: yfu.management@gmail.com

 

Председател на БНМФС - Николай Гурбанов, e-mail: nikolay.gurbanov@gmail.com

 

Информация за преференциални цени на нощувки и изхранване, може да намерите на www.orfeevitalanti.com

ВРЕМЕНЕН ПРЕСТОЙ за автобуси е разрешен на бул. „Цар Борис III – Обединител“ (между тунела и хотел „Тримонциум“).

ПАРКИНГ се осигурява от и за сметка на участниците.

Promotion video

We can be crazy
even in classical uniformsTom Harris

Vocalist


Curabitur sed iaculis dolor, non congue ligula. Maecenas imperdiet ante eget hendrerit posuere. Nunc urna libero, congue porta nibh a, semper feugiat sem. Sed auctor dui eleifend, scelerisque eros ut, pellentesque nibh. Nam lacinia suscipit accumsan.
Nunc urna libero, congue porta nibh a, semper feugiat sem.

Tom Harris

Vocalist


Curabitur sed iaculis dolor, non congue ligula. Maecenas imperdiet ante eget hendrerit posuere. Nunc urna libero, congue porta nibh a, semper feugiat sem. Sed auctor dui eleifend, scelerisque eros ut, pellentesque nibh. Nam lacinia suscipit accumsan.
Nunc urna libero, congue porta nibh a, semper feugiat sem.

Tom Harris

Vocalist


Curabitur sed iaculis dolor, non congue ligula. Maecenas imperdiet ante eget hendrerit posuere. Nunc urna libero, congue porta nibh a, semper feugiat sem. Sed auctor dui eleifend, scelerisque eros ut, pellentesque nibh. Nam lacinia suscipit accumsan.
Nunc urna libero, congue porta nibh a, semper feugiat sem.
Сподели
ЗАЯВКА