БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ   АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ   *** НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛНО - ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС                                                                                                                                             21 - 24 МАРТ 2019 г.   * КОНКУРСНА ПРОГРАМА * 22.03 (петък) - категория “А1и категория “A2” (всички възрастови групи и направления); III и IV в.г.; направл.: “нар. пеене” и “нар. инструм.”). 23.03 (събота) - категория “A3” всички останали възрастови групи и направления, вкл. и VI в. г. Организационният щаб си запазва правото да прави промени! ***   СТАТУТ   Цел: Изява на таланта на деца, ученици, студенти и преподаватели в областта на българското народно-песенно, инструментално и танцово изкуство. Съхраняване и обогатяване на българската национална култура.  
  1. Възрастови групи и категории.
  2. 1 До участие се допускат заявили желание кандидати (подали заявка по образец), които отговарят на условията, посочени в настоящия регламент.
  3. 2 Възрастови групи:
Участниците се разделят в 6 /шест/ възрастови групи: I-ва група                 - до 7-годишна възраст ІІ-ра група                - от 1 до 4 клас ІІІ-та група              -от 5 до 7 клас ІV-та група              - от 8 до 12 клас V-та група                            - от 19 до 25 годишна възраст VI-та група              - над 25 години /за учители, народни изпълнители и други желаещи/   Във възрастовите групи, с изключение на III и IV (нар. пеене и нар. инстр.) се определят З категории за индивидуални и групови участия:  
  1. 3 Категории – “А1”, “А2” и “А3”.
  “A1” категория - участници в конкурса, учащи и/или представляващи Национални училища по изкуствата, Висши училища, АМТИИ - Пловдив. “A2” категория -  участници в конкурса, учащи и/или представляващи училища с профилирано изучаване на български фолклор /музика, танц и др./: СУ с профил, НУ с профил и др. подобни. “A3” категория -  участници в конкурса, учащи и/или представляващи Детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие, Народни читалища, школи, звена към МОН и др.   Категорията на кандидата се определя съгласно представляващата институция.   ВНИМАНИЕ !!!   В III – та възрастова група – 5-7 клас и IV-та възрастова група – 8-12 клас, само в направление „народно пеене“ и „народни инструменти“ – индивидуалните изпълнители не подлежат на разделение в категории. Всички участници от тези направления и възрастова група се явяват в ОБЩА КАТЕГОРИЯ.   1.4 Награди: - ГРАНД ПРИ от Български Национален Младежки Фолклорен Съюз – мултифункционална професионална аудио система - Диплом - почетно отличие - Златна, Сребърна и Бронзова лира на Орфей и златен медал за индивидуалните изпълнители. - Присъждане на I-во, II-ро или III-то място на индивидуални изпълнители по народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, ученици от  пети до седми клас, трета възрастова група – целева финансова подкрепа и за ученици от осми до дванадесети клас от четвърта възрастова група - едногодишна стипендия от Министерството на културата при условията и по реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби. - Диплом – почетно отличие и плакет/статуетка с лирата на Орфей за групи  и  колективи - грамота за всеки участник в конкурса. - награда за неизпълнявани автентични песенни образци. - награда за най-малък изпълнител. - награда за най-голям изпълнител. - награда за автентична носия. - награда на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив. - сертификати и награди от СБМТД - награди от партньори, дарители и спонсори на конкурса.   Забележка: при обявяване на наградите, трябва да има представител, който да ги получи. Внимание:
  1. В случай, че няма лице, което да получи наградите, е необходимо да се свържете с отговорник за логистиката в щаба на конкурса, за предоставяне на данни на получател.
  2. В случай на липса на представител и неизпълнение на т.1 организаторите не носят отговорност за получаването на наградите.
  3. Последващо изпращане на награди по какъвто и да е път е за сметка на получателя.
1.5. Заявки за участие (за групи се прилага и списък на участниците в колектива) се приемат до 24 февруари 2019 година само по ИНТЕРНЕТ на e-mail адрес: orfeevitalanti@abv.bg или чрез електронната форма на уеб страницата на конкурса : www.orfeevitalanti.com   Действителна е заявката с преведена такса участие!!!   Отговорник за заявките – Галина Гурбанова (изпълнителен директор на конкурса) Тел. за контакти: 0877 598 928 или Румяна Донева, тел.: 0887 918 866   1.6. Такси  участие: - индивидуално изпълнение – 15 лева - участие в групи и ансамбли А) До 10 изпълнители - по 10 лева за всеки изпълнител. Б) От 11 до 15 изпълнители - 115 лева за цялата група. В) От 16 до 25 изпълнители - 180 лева за цялата група. Г) От 26 до 40 изпълнители - 300 лева за цялата група. Д) Над 41 изпълнители - 360 лева за цялата група.   Забележка: Участник, който се явява като индивидуален изпълнител и в същото време е част от състава на явяващ се в конкурса колектив (група), заплаща такса на обща стойност 20 лв. (за двете си участия).   1.7. Заплащането е само по банков път!   Титуляр на банковата сметка: СНЦ “Български национален младежки фолклорен съюз”   Уникредит Булбанк IBAN : BG15 UNCR 7000 1523 0429 72 BIC : UNCRBGSF Пътни, хотел и храна са за сметка на участниците.     Забележка: Допуснатите за участие в конкурса лица в неравностойно положение, със специални образователни потребности и от Домове за деца, лишени от родителски грижи, не заплащат такса участие. В такива случаи се изисква официален доказателствен документ от институция за социално подпомагане, домът в който е настанен участникът и образователната институция за деца със специални образователни потребности.   Забележки: - В деня на конкурса, заявки и такси НЕ се приемат! - Всеки, който е заявил участие, ще има час за явяване. В случай на закъснение и неявяване в определения час, участникът/ците ще може/могат да се яви/явят, след приключване на съответната категория или графика за съответната зала.   - Явяване в друг ден НЕ СЕ ДОПУСКА!   - За всички участници ще бъдат осигурени съблекални, където те ще могат да се преобличат.   - За невярно подадена информация участниците се декласират. С изрично решение на Управителния и Художествен съвет на БНМФС, след 25 февруари 2018 г., заявки няма да се приемат!     1.8. График зали и График участие за реда на явяване в конкурса, се изготвя от организационен щаб и се утвърждава от Художествения съвет на БНМФС. Заедно с програмата  ще бъде поместен в сайта на НМФК “Орфееви таланти” www.orfeevitalanti.com до 10. 03. 2019 г. 1.9. Място на провеждане на конкурса – АМТИИ – Пловдив, Военен клуб – Пловдив, НУМТИ „Добрин Петков“ и др.   Всички участници се регистрират в организационния щаб най-късно 2 астрономически часа преди обявения час за явяването им, посочен в графика. РЕГЛАМЕНТ
  1. Конкретни условия
2.1. Индивидуални изпълнители - певци и инструменталисти. 2.1.1. Право на участие имат всички изпълнители на народни песни, класическо пеене и народни инструменти – кавал, гъдулка, гайда, тамбура, свирка, дудук, двоянка, окарина, акордеон и пиано. 2.1.2 Участниците изпълняват  две народни песни от  съответния фолклорен регион, с времетраене до 5 минути. Участниците от І-ва, ІІ-ра и III-та възрастова група,  изпълняват две бързи народни песни до три куплета, а за ІV-та, V-та и VІ-та възрастови групи,  една бавна /безмензурна/ народна песен - до два куплета и една бърза - до три куплета. Забележка: Бавната (безмензурната) песен по възможност да се изпълнява а капела, а бързата със съпровод.  2.1.3. Съпроводът е по желание на изпълнителите - с един инструмент, инструментална група или сингбек. Съпроводите между куплетите да бъдат кратки.                                Същите изисквания се отнасят и за инструменталистите. Изпълнителите на акордеон и пиано, изпълняват две пиеси, с общо времетраене до 8 мин. Изпълнителите в направление “Класическо пеене” (допускат се участници само в IV и V възр. г-па), подготвят и представят две произведения, едно от които е задължително от български автор. Общо времетраене, до 8 мин. Участниците сами си осигуряват корепетитори. Сингбеци не са разрешени. Забележка: Всички участници трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да са облечени в народни носии, по възможност автентични, освен пианистите, акордеонистите и изпълнители – класическо пеене.   2.2. Групи за автентичен фолклор, камерни състави, групи за обработен фолклор, народни и школувани хорове и вокално - инструментални ансамбли. 2.2.1. Броят на участниците в камерните състави е до 8, в групите до 18, а в хоровете над 18 изпълнители. 2.2.2. Групите за автентичен фолклор, изпълняват две народни песни от съответната фолклорна област, с времетраене до 5 минути, а участниците задължително да бъдат облечени  с автентични народни носии. В конкурса могат да участват и фолклорни групи от различните етноси, които изпълняват една българска народна песен и една от етноса, който представят до 5 минути. 2.2.3. Народни хорове  изпълняват две обработени песни, едната от които е а капела, с общо времетраене до 5 минути,  а вокално - инструменталните ансамбли - три, една от които е а капелна – с общо времетраене до 10 минути. 2.2.4. Камерните вокални групи изпълняват по две обработени песни, с общо времетраене до 10 мин. 2.3. Групи за танцов фолклор 2.3.1. Броят на участниците в камерните танцови групи -  до 8, в танцовите състави над  8, а в ансамблите - без ограничение. 2.3.2. Камерните танцови групи представят програма до 8 мин., танцовите състави до 15 мин., а музикално – танцовите ансамбли до 20 минути. 2.3.3. Камерните танци да бъдат с тематична  или сюжетна форма. 2.3.4. Съвременни български танци на фолклорна основа - участниците представят програма до 15 минути. Забележка: В заявката за участие се посочва названието на танца, автора на хореографията, музика и времетраене. Забележка : в деня на участие камерните танцови групи, танцовите състави и музикално – танцовите ансамбли се явяват на кръстосан принцип по регулация на организатора. Забележка : участниците, които превишават посоченото в рекгламента времетраене се прекъсват от техническия състав. 2.4. Народни оркестри и камерни инструментални групи. 2.4.1. Броят на участниците в камерните групи до 8, а за оркестрите до 30 изпълнители. 2.4.2. Инструменталните групи изпълняват две народни мелодии с общо времетраене до 10 минути. 2.4.3. Народните оркестри изпълняват две самостоятелни пиеси – бавна и бърза или една пиеса с обособени два дяла, с общо времетраене до 10 минути. 2.4.4. В народните оркестри НЕ могат да участват саксофон, пиано и синтезатори.       
  1. 2. 5. Народни традиции и обичаи.
2.5.1. Автентични обичаи от фолклорния регион. Участниците представят обичаи, с общо времетраене до 10 минути. 2.5.2. Словесен фолклор – разказвачи на притчи, легенди, предания, хумор и др. с общо времетраене до 5 минути. 2.5.3. Ревю на автентични носии с анотация. 2.6. Приложно - декоративни изкуства на тема ФОЛКЛОР – текстил, дърворезба металопластика и др. Такса  участие – 10 лв. /за бр. Групови творби не се приемат./ Материалите   за участие да се изпращат на адрес: гр. Варна, ул. “Поп Харитон” №33, книжарница, до БНМФС. С кратка анотация, информация за автора - име, презиме, дата и година на раждане, училище, гр./с./ и име на  ръководителя. САМО ПО ЧАСТНА КУРИЕРСКА ФИРМА, за саметка на подателя!   ЗА КОНТАКТИ:   Галина Гурбанова - регистрация и обработка на заявки, изпълнителен директор на конкурса Тел.: 0877 59 89 28 , e-mail: orfeevitalanti@abv.bg или Румяна Донева, тел.: 0887 918 866 Александра Станчева - разяснения по регламента, зам.-председател на БНМФС. Тел.: 0889 872 688, e-mail: yfu.management@gmail.com   Председател на БНМФС - Николай Гурбанов, e-mail: nikolay.gurbanov@gmail.com   Информация за преференциални цени на нощувки и изхранване, може да намерите на www.orfeevitalanti.com ВРЕМЕНЕН ПРЕСТОЙ за автобуси е разрешен на бул. „Цар Борис III – Обединител“ (между тунела и хотел „Тримонциум“). ПАРКИНГ се осигурява от и за сметка на участниците.
ЗАЯВКА